زیـــبـــاتـــریـــن ســخـن از کــیـسـت؟

بــــــزرگتــریــن مـــــرجـع سـخنــــان معصـــومین و متفکــــران در مــــورد تمـام مسائــل زنـدگـی

  • اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی.                             ژوبر
  • یک مادر خوب به صد آموزگار می ارزد.                                                              جرج هربرت
  • معلم می تواند جهان را تغییر دهد.                                                                     لایب نیتز
  • دانشگاه تمام استعدادهای افراد،از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند.             چخوف
  • بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها ،درست می گویند.                         چرچیل
  • تعلیم بزرگترین هدیه ای است که مردم نیکوکار می توانند به گدایان و بینوایان بدهند.                                                                                                                دولر
  • اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.                  چاحت
  • بدترین پاداش یک استاد اینست که شاگردانش تا ابد در حال شاگردی باقی بمانند.            نیچه
  • اثر آموختن علم در کودکی ،مانند اثر نقش بر روی سنگ است.                                 انیشتین
  • معلم در هر ملتی،چراغی است که به عموم افراد نور می دهد.                             ویکتورهوگو