زیـــبـــاتـــریـــن ســخـن از کــیـسـت؟

بــــــزرگتــریــن مـــــرجـع سـخنــــان معصـــومین و متفکــــران در مــــورد تمـام مسائــل زنـدگـی

 • اگر هر روز راه را عوض کنی هرگز به مقصد نخواهی رسید.                                         بالانش
 • شکست خوردگان دیروز، فاتحان امروز را بوجود آورده اند.                                       ژیلبرنربرون
 • هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست منتهی می شود می شناسد .                                                                                                  لاورنس
 • شکست ، باید انرژی خفته ما را بیدار کند.                                                         رومن رولان
 • بزرگترین افتخار این نیست که هرگز سقوط نکنیم بلکه بعد از هر سقوط دوباره بپاخیزیم.                                                                                                   کنفوسیوس
 • شکست عیب نیست، بلکه هدف پست ، عیب است.                                               لاول
 • طناب در ضعیف ترین نقطه ، پاره می شود.                                                     مثل آفریقایی
 • بزرگترین اشتباه این است که از اشتباه کردن بترسیم .                                       آلبرت هیوبار
 • محال کمله ای است که در فرهنگ دیوانگان یافت می شود.                                     ناپلئون
 • بدون شکست ، پیروزی لذتی ندارد.                                                                  توماس مان
 • ناکامی ها ، بهترین مربیان ما در راه پیروزی و پیشرفت هستند.                                   کنتان